سرور اروپا

سرو رمجازی اروپا ارائه به صورت تصادفی از دیتاسنتر های اروپا

V-EU-0001

سرور مجازی اروپا

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

 • 1GB Ram
 • 40GB HDD
 • 1Core/1Ghz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • OVH/SoYouStart DataCenter
V-EU-0010

سرور مجازی اروپا

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

 • 2GB Ram
 • 50GB HDD
 • 2Core/2Ghz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • OVH/SoYouStart DataCenter
V-EU-0100

سرور مجازی اروپا

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

 • 4GB Ram
 • 80GB HDD
 • 4Core/4Ghz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • OVH/SoYouStart DataCenter
V-EU-0011

سرور مجازی اروپا

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

 • 3GB Ram
 • 70GB HDD
 • 3Core/3Ghz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • OVH/SoYouStart DataCenter
V-EU-1000

سرور مجازی اروپا

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

 • 8GB Ram
 • 180GB HDD
 • 4Core/6Ghz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • OVH/SoYouStart DataCenter
V-EU-0110

سرور مجازی اروپا

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

 • 6GB Ram
 • 120GB HDD
 • 3Core/3Ghz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • OVH/SoYouStart DataCenter