هاست آمریکا مناسب میزبانی سایت های خاص

این سرویس جهت میزبانی وب سایت های خاص محدود شده در کپی رایت مناسب است

CP-USA

باقی امکانات به صورت متناسب با پلن خواهد بود

نیم سرور اختصاصی

امکان ارائه ای پی اختصاصی

 • 100MB Disk Space
 • 1 Website
 • 1 Addon Domain
 • 2 Sub-Domain
 • 1 Account E-Mail
 • Unlimited Traffic
 • Cpanel Panel
 • USA-Bufalo DataCenter
CP-USA-0000

باقی امکانات به صورت متناسب با پلن خواهد بود

نیم سرور اختصاصی

امکان ارائه ای پی اختصاصی

 • 250MB Disk Space
 • 1 Website
 • 1 Addon Domain
 • 2 Sub-Domain
 • 1 Account E-Mail
 • Unlimited Traffic
 • Cpanel Panel
 • USA-Bufalo DataCenter
CP-USA-0001

باقی امکانات به صورت متناسب با پلن خواهد بود

نیم سرور اختصاصی

امکان ارائه ای پی اختصاصی

 • 1GB Disk Space
 • 2 Website
 • 2 Addon Domain
 • 2 Sub-Domain
 • 10 Account E-Mail
 • Unlimited Traffic
 • Cpanel Panel
 • USA-Bufalo DataCenter
CP-USA-0010

باقی امکانات به صورت متناسب با پلن خواهد بود

نیم سرور اختصاصی

امکان ارائه ای پی اختصاصی

 • 2GB Disk Space
 • 5 Website
 • 5 Addon Domain
 • 5 Sub-Domain
 • 20 Account E-Mail
 • Unlimited Traffic
 • Cpanel Panel
 • USA-Bufalo DataCenter
CP-USA-0101

باقی امکانات به صورت متناسب با پلن خواهد بود

نیم سرور اختصاصی

امکان ارائه ای پی اختصاصی

 • 5GB Disk Space
 • 5 Website
 • 10 Addon Domain
 • 10 Sub-Domain
 • 50 Account E-Mail
 • Unlimited Traffic
 • Cpanel Panel
 • USA-Bufalo DataCenter
CP-USA-1010

باقی امکانات به صورت متناسب با پلن خواهد بود

نیم سرور اختصاصی

امکان ارائه ای پی اختصاصی

 • 10GB Disk Space
 • 10 Website
 • 20 Addon Domain
 • 30 Sub-Domain
 • 100 Account E-Mail
 • Unlimited Traffic
 • Cpanel Panel
 • USA-Bufalo DataCenter