سرور نیمه اختصاصی آلمان ارائه شده از دیتاسنتر هتزنر

دیتافردا انتخابی مطمن برای فردا

VD-DE-0001

سرور نیمه اختصاصی آلمان

امکان نصب مجازی ساز

امکان ارائه ای پی اضافی

 • 8GB Ram
 • 500GB SSD
 • 4Core/8Ghz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • Gemany-Hezner DataCenter
VD-DE-0010

سرور نیمه اختصاصی آلمان

امکان نصب مجازی ساز

امکان ارائه ای پی اضافی

 • 8GB Ram
 • 500GB + HDD:2TB SSD
 • 4Core/10Ghz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • Gemany-Hezner DataCenter
VD-DE-0011

سرور نیمه اختصاصی آلمان

امکان نصب مجازی ساز

امکان ارائه ای پی اضافی

 • 16GB Ram
 • 120GB + HDD: 2x2TB SSD
 • 4Core/13.6Ghz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • Gemany-Hezner DataCenter
VD-DE-0100

سرور نیمه اختصاصی آلمان

امکان نصب مجازی ساز

امکان ارائه ای پی اضافی

 • 32GB Ram
 • 2x256GB + HDD: 2x2TB SSD
 • 4Core/13.5Ghz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • Gemany-Hezner DataCenter
VD-DE-0101

سرور نیمه اختصاصی آلمان

امکان نصب مجازی ساز

امکان ارائه ای پی اضافی

 • 24GB Ram
 • 256GB + HDD: 3x2TB SSD
 • 4Core/13.6Ghz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • Gemany-Hezner DataCenter
VD-DE-0110

سرور نیمه اختصاصی آلمان

امکان نصب مجازی ساز

امکان ارائه ای پی اضافی

 • 48GB Ram
 • 500GB + HDD: 2x2TB SSD
 • 4Core/13.6Ghz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • Gemany-Hezner DataCenter