هاست آلمان مناسب میزبانی سایت

سایر امکانات این سرویس به صورت متناسب با سایت های میزبانی شده است

CP-DE-0001

باقی امکانات به صورت متناسب با پلن خواهد بود

نیم سرور اختصاصی

امکان ارائه ای پی اختصاصی

 • 1GB Disk Space
 • 2 Website
 • 2 Addon Domain
 • 2 Sub-Domain
 • 20 Account E-Mail
 • Unlimited Traffic
 • Cpanel Panel
 • Hetzner-Germany DataCenter
CP-DE-0010

باقی امکانات به صورت متناسب با پلن خواهد بود

نیم سرور اختصاصی

امکان ارائه ای پی اختصاصی

 • 2GB Disk Space
 • 5 Website
 • 5 Addon Domain
 • 5 Sub-Domain
 • 80 Account E-Mail
 • Unlimited Traffic
 • Cpanel Panel
 • Hetzner-Germany DataCenter
CP-DE-0101

باقی امکانات به صورت متناسب با پلن خواهد بود

نیم سرور اختصاصی

امکان ارائه ای پی اختصاصی

 • 5GB Disk Space
 • 5 Website
 • 10 Addon Domain
 • 10 Sub-Domain
 • 200 Account E-Mail
 • Unlimited Traffic
 • Cpanel Panel
 • Hetzner-Germany DataCenter
CP-DE-1010

باقی امکانات به صورت متناسب با پلن خواهد بود

نیم سرور اختصاصی

امکان ارائه ای پی اختصاصی

 • 10GB Disk Space
 • 20 Website
 • 20 Addon Domain
 • 30 Sub-Domain
 • 400 Account E-Mail
 • Unlimited Traffic
 • Cpanel Panel
 • Hetzner-Germany DataCenter