برای هک و سیستم عامل های بکترک و کالی ارائه نمیشود

این سرویس تنها برای تست امنیت وبسایت های شماست

V-W-0001 1 موجود است

سرور مجازی وارز

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

 • 1GB Ram
 • 40GB HDD
 • 1Core/1Ghz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • USA or NL DataCenter
V-W-0010 4 موجود است

سرور مجازی وارز

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

 • 2GB Ram
 • 50GB HDD
 • 2Core/2Ghz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • USA or NL DataCenter
V-W-0011 1 موجود است

سرور مجازی وارز

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

 • 3GB Ram
 • 70GB HDD
 • 3Core/3Ghz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • USA or NL DataCenter
V-W-0100 5 موجود است

سرور مجازی وارز

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

 • 4GB Ram
 • 80GB HDD
 • 4Core/4Ghz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • USA or NL DataCenter
V-W-0110 8 موجود است

سرور مجازی وارز

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

 • 6GB Ram
 • 120GB HDD
 • 4Core/6Ghz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • USA or NL DataCenter
V-W-1000 2 موجود است

سرور مجازی وارز

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

 • 8GB Ram
 • 180GB HDD
 • 4Core/6Ghz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • USA or NL DataCenter