سرور های ارائه شده در این پنل تنها قابلیت نصب سیستم عامل های Ubuntu,Centos,Debian,Fedora دارد

تحویل پس از تایید حساب کاربری انجام میشود.

VC-DigitalOcean-0001 17 موجود است

سرور مجازی ابری

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه وجود ندارد

تنها سیستم عامل های اوبونتو، سنت او اس، فدورا و دبیان نصب میشود

 • 1GB Ram
 • 20GB SSD
 • 1Core/1Ghz Intel CPU
 • 1TB Traffic
 • 1Gbps Network
 • Gemany-Hezner DataCenter
VC-DigitalOcean-0010 10 موجود است

سرور مجازی ابری

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه وجود ندارد

تنها سیستم عامل های اوبونتو، سنت او اس، فدورا و دبیان نصب میشود

 • 2GB Ram
 • 50GB SSD
 • 2Core/2Ghz Intel CPU
 • 2TB Traffic
 • 1Gbps Network
 • Gemany-Hezner DataCenter
VC-DigitalOcean-0100 10 موجود است

سرور مجازی ابری

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه وجود ندارد

تنها سیستم عامل های اوبونتو، سنت او اس، فدورا و دبیان نصب میشود

 • 4GB Ram
 • 80GB SSD
 • 2Core/2Ghz Intel CPU
 • 4TB Traffic
 • 1Gbps Network
 • Gemany-Hezner DataCenter