هاست ایران

DA-IR

باقی امکانات به صورت متناسب با پلن خواهد بود

نیم سرور اختصاصی

امکان ارائه ای پی اختصاصی

 • 100MB Disk Space
 • 1 Website
 • 1 Addon Domain
 • 2 Sub-Domain
 • 10GB Traffic
 • Unlimited Traffic
 • Directadmin Panel
 • Iran-IDC/Parsonline DataCenter
DA-IR-0000

باقی امکانات به صورت متناسب با پلن خواهد بود

نیم سرور اختصاصی

امکان ارائه ای پی اختصاصی

 • 250MB Disk Space
 • 1 Website
 • 1 Addon Domain
 • 2 Sub-Domain
 • 100GB Traffic
 • Unlimited Traffic
 • Directadmin Panel
 • Iran-IDC/Parsonline DataCenter
DA-IR-0001

باقی امکانات به صورت متناسب با پلن خواهد بود

نیم سرور اختصاصی

امکان ارائه ای پی اختصاصی

 • 1GB Disk Space
 • 2 Website
 • 2 Addon Domain
 • 2 Sub-Domain
 • 100GB Traffic
 • Unlimited Traffic
 • Directadmin Panel
 • Iran-IDC/Parsonline DataCenter
DA-IR-0010

باقی امکانات به صورت متناسب با پلن خواهد بود

نیم سرور اختصاصی

امکان ارائه ای پی اختصاصی

 • 2GB Disk Space
 • 5 Website
 • 5 Addon Domain
 • 5 Sub-Domain
 • 200GB Traffic
 • Unlimited Traffic
 • Directadmin Panel
 • Iran-IDC/Parsonline DataCenter
DA-IR-0101

باقی امکانات به صورت متناسب با پلن خواهد بود

نیم سرور اختصاصی

امکان ارائه ای پی اختصاصی

 • 5GB Disk Space
 • 10 Website
 • 10 Addon Domain
 • 20 Sub-Domain
 • 300GB Traffic
 • Unlimited Traffic
 • Directadmin Panel
 • Iran-IDC/Parsonline DataCenter
DA-IR-1010

باقی امکانات به صورت متناسب با پلن خواهد بود

نیم سرور اختصاصی

امکان ارائه ای پی اختصاصی

 • 10GB Disk Space
 • 20 Website
 • 20 Addon Domain
 • 30 Sub-Domain
 • 400GB Traffic
 • Unlimited Traffic
 • Directadmin Panel
 • Iran-IDC/Parsonline DataCenter