در انتخاب سیستم عامل دقت فرمایید- سرور ویندوز ارائه میشود

تنها سیستم عامل ویندوز ارائه میشود

V-DE-0001 15 موجود است

سرور مجازی آلمان

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

ارائه پنل تحت وب جهت بررسی پهنای باند سرور

 • 1GB Ram
 • 40GB HDD
 • 1Core/1Ghz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • Gemany-Hezner DataCenter
V-DE-0010 6 موجود است

سرور مجازی آلمان

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

ارائه پنل تحت وب جهت بررسی پهنای باند سرور

 • 2GB Ram
 • 50GB HDD
 • 2Core/2Ghz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • Gemany-Hezner DataCenter
V-DE-0011 5 موجود است

سرور مجازی آلمان

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

ارائه پنل تحت وب جهت بررسی پهنای باند سرور

 • 3GB Ram
 • 70GB HDD
 • 3Core/3Ghz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • Gemany-Hezner DataCenter
V-DE-0100 4 موجود است

سرور مجازی آلمان

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

ارائه پنل تحت وب جهت بررسی پهنای باند سرور

 • 4GB Ram
 • 80GB HDD
 • 4Core/4Ghz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • Gemany-Hezner DataCenter
V-DE-0110 2 موجود است

سرور مجازی آلمان

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

ارائه پنل تحت وب جهت بررسی پهنای باند سرور

 • 6GB Ram
 • 120GB HDD
 • 4Core/4Ghz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • Gemany-Hezner DataCenter