در انتخاب سیستم عامل دقت فرمایید

تحویل پس از تایید حساب کاربری انجام میشود.

V-USA-0001 17 موجود است

سرور مجازی آمریکا

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

ارائه پنل تحت وب جهت بررسی پهنای باند سرور

 • 1GB Ram
 • 40GB HDD
 • 1Core/1Ghz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • USA Bufalo DataCenter
V-USA-0010 6 موجود است

سرور مجازی آمریکا

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

ارائه پنل تحت وب جهت بررسی پهنای باند سرور

 • 2GB Ram
 • 40GB HDD
 • 1Core/1Ghz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • USA Bufalo DataCenter
V-USA-0011 6 موجود است

سرور مجازی آمریکا

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

ارائه پنل تحت وب جهت بررسی پهنای باند سرور

 • 3GB Ram
 • 70GB HDD
 • 3Core/3Ghz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • USA Bufalo DataCenter
V-USA-0100 1 موجود است

سرور مجازی آمریکا

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

ارائه پنل تحت وب جهت بررسی پهنای باند سرور

 • 4GB Ram
 • 80GB HDD
 • 4Core/4Ghz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • USA Bufalo DataCenter
V-USA-0110 6 موجود است

سرور مجازی آمریکا

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

ارائه پنل تحت وب جهت بررسی پهنای باند سرور

 • 6GB Ram
 • 120GB HDD
 • 4Core/4Ghz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • USA Bufalo DataCenter