سرور اختصاصی آمریکا امکان ارتقا منابع بدون هزینه ستاپ

سرور اختصاصی آمریکا به همراه ای پی رایگان

D-USA-1100

سرور اختصاصی آمریکا

امکان نصب مجازی ساز

امکان ارائه ای پی اضافی

 • 12GB Ram
 • 128GB + HDD: 1TB SSD
 • 1x5650 Intel Xeon CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps A
 • /29 IP
 • Colocrossing DataCenter
D-USA-00010000

سرور اختصاصی آمریکا

امکان نصب مجازی ساز

امکان ارائه ای پی اضافی

 • 16GB Ram
 • 256GB + HDD: 2TB SSD
 • 2x5650 Intel Xeon CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps A
 • /29 IP
 • Colocrossing DataCenter
D-USA-00100000

سرور اختصاصی آمریکا

امکان نصب مجازی ساز

امکان ارائه ای پی اضافی

 • 32GB Ram
 • 256GB + HDD: 4TB SSD
 • 2x5670 Intel Xeon CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps A
 • /29 IP
 • Colocrossing DataCenter
D-USA-00110000

سرور اختصاصی آمریکا

امکان نصب مجازی ساز

امکان ارائه ای پی اضافی

 • 48GB Ram
 • 128GB + HDD: 4TB SSD
 • 2x5650 Intel Xeon CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps A
 • /28 IP
 • Colocrossing DataCenter
D-USA-01000000

سرور اختصاصی آمریکا

امکان نصب مجازی ساز

امکان ارائه ای پی اضافی

 • 64GB Ram
 • 512GB + HDD: 6TB SSD
 • 2x5650 Intel Xeon CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps A
 • /28 IP
 • Colocrossing DataCenter
D-USA-10000000

سرور اختصاصی آمریکا

امکان نصب مجازی ساز

امکان ارائه ای پی اضافی

 • 128GB Ram
 • 1TB + HDD: 4x2TB SSD
 • 2x E7 4870 Intel Xeon CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps A
 • /27 IP
 • Colocrossing DataCenter