سرور های ارائه شده در این پنل تنها قابلیت نصب سیستم عامل های Ubuntu,Centos,Debian,Fedora دارد

در انتخاب سیستم عامل دقت نمایید

VC-DE-0010 0 موجود است

سرور مجازی ابری

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه وجود ندارد

تنها سیستم عامل های اوبونتو، سنت او اس، فدورا و دبیان نصب میشود

 • 2GB Ram
 • 20GB SSD
 • 1Core/1Ghz Intel CPU
 • 20TB Traffic
 • 1Gbps Network
 • Gemany-Hezner DataCenter
VC-DE-0010S 1 موجود است

سرور مجازی ابری

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه وجود ندارد

تنها سیستم عامل های اوبونتو، سنت او اس، فدورا و دبیان نصب میشود

 • 2GB Ram
 • 40GB SSD
 • 2Core/2Ghz AMD CPU
 • 20TB Traffic
 • 1Gbps Network
 • Gemany-Hezner DataCenter
VC-DE-0100 0 موجود است

سرور مجازی ابری

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه وجود ندارد

تنها سیستم عامل های اوبونتو، سنت او اس، فدورا و دبیان نصب میشود

 • 4GB Ram
 • 40GB SSD
 • 2Core/2Ghz Intel CPU
 • 20TB Traffic
 • 1Gbps Network
 • Gemany-Hezner DataCenter
VC-DE-0100S 0 موجود است

سرور مجازی ابری

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه وجود ندارد

تنها سیستم عامل های اوبونتو، سنت او اس، فدورا و دبیان نصب میشود

 • 4GB Ram
 • 80GB SSD
 • 3Core/3Ghz AMD CPU
 • 20TB Traffic
 • 1Gbps Network
 • Gemany-Hezner DataCenter
VC-DE-1000‬‬ 0 موجود است

سرور مجازی ابری

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه وجود ندارد

تنها سیستم عامل های اوبونتو، سنت او اس، فدورا و دبیان نصب میشود

 • 8GB Ram
 • 80GB SSD
 • 2Core/2Ghz Intel CPU
 • 20TB Traffic
 • 1Gbps Network
 • Gemany-Hezner DataCenter
VC-DE-‭‭‬‬00010000 0 موجود است

سرور مجازی ابری

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه وجود ندارد

تنها سیستم عامل های اوبونتو، سنت او اس، فدورا و دبیان نصب میشود

 • 16GB Ram
 • 160GB SSD
 • 4Core/4Ghz Intel CPU
 • 20TB Traffic
 • 1Gbps Network
 • Gemany-Hezner DataCenter