گیم سرور

G-IR-0001 2 موجود است

سرور گیم ایران ارائه شده از دیتاسنتر زیرساخت و پارس آنلاین

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

ارائه پنل تحت وب جهت بررسی پهنای باند سرور

 • 1GB Ram
 • 40GB SSD
 • 1Core/1Ghz CPU
 • 200 GB Traffic
 • 1Gbps Interanet
 • با تایید بخش فنی Internet
 • IDC - Parsonline DataCenter
G-IR-0010 1 موجود است

سرور گیم ایران ارائه شده از دیتاسنتر زیرساخت و پارس آنلاین

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

ارائه پنل تحت وب جهت بررسی پهنای باند سرور

 • 2GB Ram
 • 50GB SSD
 • 2Core/2Ghz CPU
 • 300 GB Traffic
 • 1Gbps Interanet
 • با تایید بخش فنی Internet
 • IDC - Parsonline DataCenter
G-IR-0011

سرور گیم ایران ارائه شده از دیتاسنتر زیرساخت و پارس آنلاین

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

ارائه پنل تحت وب جهت بررسی پهنای باند سرور

 • 3GB Ram
 • 60GB SSD
 • 3Core/3Ghz CPU
 • 500 GB Traffic
 • 1Gbps Interanet
 • با تایید بخش فنی Internet
 • IDC - Parsonline DataCenter
G-IR-0100

سرور گیم ایران ارائه شده از دیتاسنتر زیرساخت و پارس آنلاین

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

ارائه پنل تحت وب جهت بررسی پهنای باند سرور

 • 4GB Ram
 • 80GB SSD
 • 4Core/4Ghz CPU
 • 500 GB Traffic
 • 1Gbps Interanet
 • با تایید بخش فنی Internet
 • IDC - Parsonline DataCenter
G-IR-0110

سرور گیم ایران ارائه شده از دیتاسنتر زیرساخت و پارس آنلاین

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

ارائه پنل تحت وب جهت بررسی پهنای باند سرور

 • 6GB Ram
 • 100GB SSD
 • 4Core/4Ghz CPU
 • 700 GB Traffic
 • 1Gbps Interanet
 • با تایید بخش فنی Internet
 • IDC - Parsonline DataCenter
G-IR-1000

سرور گیم ایران ارائه شده از دیتاسنتر زیرساخت و پارس آنلاین

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

ارائه پنل تحت وب جهت بررسی پهنای باند سرور

 • 8GB Ram
 • 100GB SSD
 • 4Core/6Ghz CPU
 • 800 GB Traffic
 • 1Gbps Interanet
 • با تایید بخش فنی Internet
 • IDC - Parsonline DataCenter