هاست آمریکا مناسب میزبانی سایت های خاص

این سرویس جهت میزبانی وب سایت های خاص محدود شده در کپی رایت مناسب است

CP-USA

باقی امکانات به صورت متناسب با پلن خواهد بود

نیم سرور اختصاصی

امکان ارائه ای پی اختصاصی

  • 100MB Disk Space
  • 1 Website
  • 1 Addon Domain
  • 2 Sub-Domain
  • 1 Account E-Mail
  • Unlimited Traffic
  • Cpanel Panel
  • USA-Bufalo DataCenter
CP-USA-0000

باقی امکانات به صورت متناسب با پلن خواهد بود

نیم سرور اختصاصی

امکان ارائه ای پی اختصاصی

  • 250MB Disk Space
  • 1 Website
  • 1 Addon Domain
  • 2 Sub-Domain
  • 1 Account E-Mail
  • Unlimited Traffic
  • Cpanel Panel
  • USA-Bufalo DataCenter
CP-USA-0001

باقی امکانات به صورت متناسب با پلن خواهد بود

نیم سرور اختصاصی

امکان ارائه ای پی اختصاصی

  • 1GB Disk Space
  • 2 Website
  • 2 Addon Domain
  • 2 Sub-Domain
  • 10 Account E-Mail
  • Unlimited Traffic
  • Cpanel Panel
  • USA-Bufalo DataCenter
CP-USA-0010

باقی امکانات به صورت متناسب با پلن خواهد بود

نیم سرور اختصاصی

امکان ارائه ای پی اختصاصی

  • 2GB Disk Space
  • 5 Website
  • 5 Addon Domain
  • 5 Sub-Domain
  • 20 Account E-Mail
  • Unlimited Traffic
  • Cpanel Panel
  • USA-Bufalo DataCenter
CP-USA-0101

باقی امکانات به صورت متناسب با پلن خواهد بود

نیم سرور اختصاصی

امکان ارائه ای پی اختصاصی

  • 5GB Disk Space
  • 5 Website
  • 10 Addon Domain
  • 10 Sub-Domain
  • 50 Account E-Mail
  • Unlimited Traffic
  • Cpanel Panel
  • USA-Bufalo DataCenter
CP-USA-1010

باقی امکانات به صورت متناسب با پلن خواهد بود

نیم سرور اختصاصی

امکان ارائه ای پی اختصاصی

  • 10GB Disk Space
  • 10 Website
  • 20 Addon Domain
  • 30 Sub-Domain
  • 100 Account E-Mail
  • Unlimited Traffic
  • Cpanel Panel
  • USA-Bufalo DataCenter