هاست ایران

DA-IR

باقی امکانات به صورت متناسب با پلن خواهد بود

نیم سرور اختصاصی

امکان ارائه ای پی اختصاصی

  • 100MB Disk Space
  • 1 Website
  • 1 Addon Domain
  • 2 Sub-Domain
  • 100GB Traffic
  • Unlimited Traffic
  • Directadmin Panel
  • Iran-IDC/Parsonline DataCenter
DA-IR-0000

باقی امکانات به صورت متناسب با پلن خواهد بود

نیم سرور اختصاصی

امکان ارائه ای پی اختصاصی

  • 250MB Disk Space
  • 1 Website
  • 1 Addon Domain
  • 2 Sub-Domain
  • 100GB Traffic
  • Unlimited Traffic
  • Directadmin Panel
  • Iran-IDC/Parsonline DataCenter
DA-IR-0001

باقی امکانات به صورت متناسب با پلن خواهد بود

نیم سرور اختصاصی

امکان ارائه ای پی اختصاصی

  • 1GB Disk Space
  • 2 Website
  • 2 Addon Domain
  • 2 Sub-Domain
  • 100GB Traffic
  • Unlimited Traffic
  • Directadmin Panel
  • Iran-IDC/Parsonline DataCenter
DA-IR-0010

باقی امکانات به صورت متناسب با پلن خواهد بود

نیم سرور اختصاصی

امکان ارائه ای پی اختصاصی

  • 2GB Disk Space
  • 5 Website
  • 5 Addon Domain
  • 5 Sub-Domain
  • 200GB Traffic
  • Unlimited Traffic
  • Directadmin Panel
  • Iran-IDC/Parsonline DataCenter
DA-IR-0101

باقی امکانات به صورت متناسب با پلن خواهد بود

نیم سرور اختصاصی

امکان ارائه ای پی اختصاصی

  • 5GB Disk Space
  • 10 Website
  • 10 Addon Domain
  • 20 Sub-Domain
  • 300GB Traffic
  • Unlimited Traffic
  • Directadmin Panel
  • Iran-IDC/Parsonline DataCenter
DA-IR-1010

باقی امکانات به صورت متناسب با پلن خواهد بود

نیم سرور اختصاصی

امکان ارائه ای پی اختصاصی

  • 10GB Disk Space
  • 20 Website
  • 20 Addon Domain
  • 30 Sub-Domain
  • 400GB Traffic
  • Unlimited Traffic
  • Directadmin Panel
  • Iran-IDC/Parsonline DataCenter