سرور مجازی آمریکا

در حال آماده سازی سرور جدیدهستیم، سفارش شما با کمی تاخیر تحویل میشود

V-USA-0001

سرور مجازی آمریکا

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

ارائه پنل تحت وب جهت بررسی پهنای باند سرور

 • 1GB Ram
 • 40GB HDD
 • 1Core/1Ghz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • USA Bufalo DataCenter
V-USA-0010

سرور مجازی آمریکا

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

ارائه پنل تحت وب جهت بررسی پهنای باند سرور

 • 2GB Ram
 • 40GB HDD
 • 1Core/1Ghz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • USA Bufalo DataCenter
V-USA-0011

سرور مجازی آمریکا

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

ارائه پنل تحت وب جهت بررسی پهنای باند سرور

 • 3GB Ram
 • 70GB HDD
 • 3Core/3Ghz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • USA Bufalo DataCenter
V-USA-0100

سرور مجازی آمریکا

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

ارائه پنل تحت وب جهت بررسی پهنای باند سرور

 • 4GB Ram
 • 80GB HDD
 • 4Core/4Ghz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • USA Bufalo DataCenter
V-USA-0110

سرور مجازی آمریکا

امکان ارتقا پلن ها به صورت دلخواه

ارائه دستسرسی ESXI جهت مدیریت کامل سرور

ارائه پنل تحت وب جهت بررسی پهنای باند سرور

 • 6GB Ram
 • 120GB HDD
 • 4Core/4Ghz CPU
 • Fair Traffic
 • 1Gbps Network
 • USA Bufalo DataCenter